ПриРодни строителни материали

Тук ще ви представяме информация за характеристиките, предимствата и приложенията на строителните материали, които използваме в практиката си. Освен че изграждат здравословен микроклимат в помещенията, които обитаваме, естествените материали създават изключително усещане за уют, комфорт и спокойствие. Органичният произход на материалите напомня за пребиваване сред Природата, която е естествената среда на човека, в която балансираните и хармонични форми, цветове и текстури омиротворяват вътрешния ни свят.

Дърво

Един от най-старите и универсални строителни материали – дървото, присъства и днес с най-разнообразни приложения: дървени носещи конструкции на сгради и съоръжения, отделни конструктивни и неконструктивни елементи, покривни конструкции, фундаменти. Дървото е екологичен и естествено възобновяем материал със следните предимства за употреба в строителството:

 • органичен материал с висока якост при малко собствено тегло;
 • екологична експлоатация и възможност за рециклиране, както и за възпроизводство като голяма част от дървените съединения са сглобяемо-разглобяеми;
 • разнообразие в произвежданите продукти от дърво;
 • голяма трайност при правилна обработка и поддръжка;
 • добри топлоизолационни свойства;
 • дишащ материал;
 • широко приложение в жилищни, обществени, промишлени сгради, временни постройки.

Съществува богата гама от видове дървени конструкции, които според направата си биват главно пълностенни (масивни) и прътови (фермови); според вида на съединителните средства: лепени, ковани, болтови, дюбелни, на сглобка; според начина на приготвянето им: индустриално произведени, предварително заготвени или изпълнени на местостроежа.

Строеж и състав на дървесината:

В строителството се използва само дървесината, образувана от пласта камбий, чиито клетки всяка година се делят, натрупвайки концентрично нови пластове дървесина. Видимата граница между годишните пръстени се дължи на това, че клетките на образуваната през лятото дървесина имат по-тесни кухини и по-твърди стени от клетките на дървесината, образувана през следващата пролет.

Основната тъкан на широколистните и иглолистните дървета се образува от различни клетки. При иглолистните, това са тръбните сокопровеждащи клетки – трахеиди, които са  с четириъгълно до шестоъгълно напречно сечение и с дължина от 3 до 11 mm, разположени по дължина на стеблото и се свързват помежду си чрез многобройни пори. Докато при широколистните това са вретенообразните клетки на либроформа с дължина 1-2 mm, с по-малки кухини и по-дебели и плътни стени от трахеидите. Сокопровеждащи клетки на широколистните са дървесинните цеви, разположени между влакната на либроформа с кръгло до елиптично напречно сечение и значително по-големи кухини. Дървесинните цеви преминават по цялата дължина на стеблото и в зависимост от вида му са разделени чрез пропускливи напречни прегради на участъци с дължина от няколко милиметра до няколко метра. При иглолистните дървета дървесинните цеви са малобройни и са изпълнени със смола.

Тъканта на иглолистните и широколистните дървета се състои още от клетките на паренхима – четиристенни призми с меки стени и лоши механични качества. Паренхимът се намира главно в сърцевината и в така наречените сърцевинни лъчи, разположени радиално. В кухините на паренхима се натрупват запаси от хранителни вещества, необходими за растежа на клоните през следващата пролет, а при широколистните дървета и за разлистване на короната. Поради това паренхимът заема много по-голяма част от тъканта на широколистните дървета, от колкото от тъканта на иглолистните дървета.

Колкото годишните пръстени на стеблото са по-стари, толкова дървесината им е по-суха, по-плътна и по-твърда. Обикновено старата дървесина се познава по цвета и, който е тъмен. Тъмната дървесина се нарича ядрена. Потъмняването на дървесината започва между 20- и 40-годишна възраст на дървото. Образуването на ядрото е биологичен процес, свързан с остаряването на дървесинните клетки и с намаляването или преустановяването на движението на сокове в тях. Едновременно с това настъпват структурни изменения, като в кухините на ядрените клетки се натрупват ядрени вещества: при иглолистните дървета смола (клей), растителен восък и мазнини, а при широколистните – дъбилно вещество и гума. Смърчът и елата правят изключение между иглолистните дървета, като техните ядрени клетки остават сухи (сухоядрени иглолистни дървета). Има дървета, които изобщо не образуват ядро. Такива са например яворът, липата, брезата, трепетликата и букът. Дървесината на тези широколистни дървета се състои само от беловина. При бука понякога се образува особен вид неравномерно оцветено ядро.

Химически дървесината се състои от С, О, Н и N. Главните органични вещества, които тези елементи образуват, са целулозата, лигнинът и хемицелулозата. Целулозата е най-устойчива в химично отношение. Тя не се разтваря в спирт, ацетон и др. Вредно ѝ действат органичните и особено минералните киселини, силни концентрати от които я разрушават или я превръщат във водоразтворима α-глюкоза. Разрушително действие върху дървесината упражнява и азотната киселина. Целулозата е 40-50% от органичните вещества на дървесината и образува нейната основа.

Лигнинът има голямо значение за механичните качества на дървесината, тъй като той е не само градивен материал на дървеснините клетки, но служи като извънклетъчно вещество за спойка На отделните клетки. Той е 20-30% от цялото дървеснино вещество.

Хемицелулозата е близка по състав до целулозата, но химично е по-неустойчива. Под действието на кислорода тя лесно хидролизира. Хемицелулозата съставлява 30 до 15% от всички органични вещества на дървесината.

Физични свойства на дървесината:

 • Влажност

Дървесината е хигроскопична, овлажнява чрез капилярна кондензация и абсорбиране на водни пари. Стените на дървесинните клетки набъбват от влагата от въздуха, проникнала в микроскопичните кухини на целулозата. С увеличаване или намаляване на относителната влажност на въздуха се увеличава или намалява съдържанието на хигроскопична влага в дървесината, съответно дървесината изменя обема си като набъбва или се свива.

Има три обособени вида вода в дървесината: капилярна, хигроскопична и химично свързана.

Капилярната (свободна) вода изпълва клетъчните кухини на беловината. Затова при дървесните видове с ядрена дървесина влагата не се разпределя равномерно по широчина на стеблото: в младата дървесина (беловината) тя достига 110% и повече, а в ядрените пластове почти не надминава точката на насищане с хигроскопична влага. Средната влажност на дърветата с ядро зависи от отношението на беловината към общия обем на дървесината (обикновено между 50 и 80% от абсолютно сухото тегло на дървесината). Капилярната влага не увеличава обема на дървесината. Дървото се изсушава сравнително бързо от капилярната вода. Отделянето на хигроскопичната влага обаче е бавен процес. Естественият процес на съхнене се ускорява без вреда за дървения материал, като веднага след изсичането той се извозва, набичва и подрежда така, че да се осъществи правилно (равномерно) съхнене, което се осъществява най-лесно чрез камерно сушене.

Хигроскопичната влага попива в стените на клетките. Тя представлява около 30% от теглото на абсолютно сухата дървесина. С повишаване на температурата хигроскопишната влага намалява. При непосредствен контакт на дървото с вода, хигроскопичната влага може да достигне 80-100%. Границата на насищане с хигроскопична влажност се достига при относителна влажност на въздуха 100% по-бавно при по-нска и по-бързо при по-висока температура.

Химично свързаната вода е в състава на основните органични вещества на дървесината (целулозата и др.). Химично свързаната вода се отделя едва при сухата дестилация или при горенето на дървото, т.е. при много по-висока температура от тази, при която дървото се освобождава напълно от хигроскопичната влага (100-105°С).

Количеството влага в дървесината се определя като процент от масата ѝ в абсолютно сухо състояние. Според съдържанието на влага дървеният строителен материал се подразделя на:
въздушно сух с влажност под 15%;
полусух с влажност от 15 до 25%:
мокър с влажност, по-голяма от 25%

Намаляването на влагосъдържанието на дървесината се съпровожда с намаление на обема й (съсъхване на дървесината). Степента на съсъхването зависи от дебелината и плътността на клетъчните стени на дървесината и затова е различна за пролетните и летните пластове на един и същ годишен пръстен и за младите и възрастните годишни прьстени на едно и също стебло. Поради това съсъхването не е еднакво в радиална и тангенциална посока. Неравномерното съсъхване причинява изкорубване, изкривяване и напукване на бичения материал. Почти никога не се изкривява дърво, което е изсечено и обелено през зимата и е съхнало бавно и продължително време на място, запазено от прякото въздействие на вятъра. Изкорубването може да се предотврати напълно, като се използват пластичните свойства на мокрото дърво и се притиска през време на съхненето му. Предпазването от радиални пукнатини на материал, който съдържа сърцевина, е невъзможно както при естествено (въздушно), така и при изкуствено (камерно) сушене. Последиците от съсъхването се елиминират, като се използва висококачествен камерно сушен правожилен ядров материал.

 • Плътност

Плътността на дървения строителен материал зависи от плътността на дървесината и количеството на влага в нея. При една и съща влажност, плътността на един и същ вид дърво и дори на отделни части от едно и също дърво е различно и зависи от съотношението на дебелината на по-плътните пластове към общата дебелин на годишните пръстени. Плътността на дървения строителен материал е нормирана спрямо съответния клас на якост.

Механични свойства на дървото

Дървото е анизотропен материал с нехомогенна структура, което обуславя различните якости на опън, натиск, огъване и срязване. Според вида на дървената конструкция се използва материал с определен клас на якост (за иглолистни видове нормираните класове са от C14 – с характеристична якост на огъване 14N/mm2, до C40, като най-широко употребяваният е С24, и за широколистни видове: от D30 до D70). Продължителността на натоварване, естествените недостатъци на дървото, плътността, влажността и температурата влияят на механичните свойства на дървото.

Основни дървесни видове

Белият бор е едно от най-разпространените нископланински иглолистни дървета. Той има жълта млада дървесина и червенокафяво смолесто ядро. Ядрена дървесина на бора е една от най-твърдите иглолистни дървеснии. Тя се отличава с трайност и устойчивост при променлива влажност. Белият бор има кафява кора. Той достига до 40-50 м височина и до 1 м диаметър на дънера. Ядрото му се образува бавно и при стогодишните борове е едва 1/2 от общия обем на дървесината. Затова определената за сечене гора не бива да бъде по-млада от 100-150 години. Най-доброкачествена дървесина се получава от бор, който расте в песъчлива почва. Важно е да се отбележи също, че белият бор се избягва за конструктивна дървесина, тъй като при нагряване, сърцевината му губи своята якост.

Черният бор се различава от белия бор по големия брой на смолистите дървесинни цеви и по цвета на кората, която е тъмнокафява. Той расте в сухи варовити почви, където белият бор не вирее. Притежава същите качества като белия бор.

Смърчът заема голяма част от нашите средновисоки планински гори. Той има тъмна, грапава кора и наведени надолу клони. Смърчът не образува ядро и достига пълна зрелост на 70 до 100 години. Дървесината му има бял до жълтеникав цвят, лека е и еластична и се обработва по-лесно от дървесината на бора. Обаче, макар и сравнително смолеста, тя не е издръжлива на променлива влажност. Затова смърчът се употребява за направа на строителни елементи, които не изискват голяма якост и не са изложени на прякото действие на дъжд, слънце и вятър. Смърчът е по-нисък от бора, но диаметърът на стеблото му при корена може да достигне до 1,8 м.

Елата прилича на смърча и също няма ядро. Дървесината й е по-мека, по-еластична и съдържа по-малко смола от дървесината на смърча и също не издържа на променлива влажност.

Елата достига височина до 65 m и дебелина на дънера до 2,4 м. Тя живее дълго до 5000 г. Външно се различава от смърча по положението на клоните, които са изправени нагоре.

Мурата има гладка, светлосива кора. Тя вирее по склоновете на планините Пирин, Рила и др. Дървесината на мурата е смолеста с качества, близки до тези на бора.

Лиственицата е най-здравото, смолесто и устойчиво на атмосферата и следователно най-ценното за строителството иглолистно дърво, което образува голямо червено ядро и тънък пласт беловина. При това дървесината на ядрото е еластична и устойчива на дървесни вредители от всякакъв вид. Лиственицата е единственото иглолистно дърво, което всяка година сменя листата си. Тя расте по високите планини, като достига височина до 40 м и диаметър на дънера до 1,20 m.

Дъбът е най-твърдото и трайно широколистно дърво с голямо здраво, жълто до тъмнокафяво ядро и тясна беловина. В строителството се използва само ядрото, което се отличава с голяма устойчивост както на въздух, така и при променлива влажност или във вода. Поради високата си цена дъбовото дърво се употребява главно за дюбели, дървени цилиндрични клетки, клинове, подложки, възглавници и други дребни елементи, подложени на съсредоточено силово въздействие, или за строителни части в условия, спомагащи гниене.

Букът е доста разпространен у нас главно по северните склонове на Стара планина. Той има твърда и здрава безядрена дървесина, която лесно и бързо загнива, ако се намира в условия, благоприятни за развитие на дърворазрушителните гъби. На постоянно сух въздух или във вода букът е много устойчив и при тези условия може да замени напълно дъба. При съсъхване буковият материал се изкривява и изкорубва.

От габъра, елшата, ясена и др. се получава дървен материал с качества, близки до тези на бука. И те като него нямат ядро и са малко устойчиви на променлива влажност.

Категоризиране на дървения строителен материал

В строителството се използва дървен материал в обработен вид. Поради естеството на дървения материал, настъпва ограничение откъм дължината на произведените крайни продукти. Често за получаването на по-дълги греди (поради транспортни ограничения, масово произвежданите греди са дълги до 13-13.5м) се използва клинозъбно снаждане по дължина на елементите с помощта на лепило.

Трупите са дебело обло дърво, определено за по-нататъшно обработване. Според предназначението очистеното от клони и обелено недебело обло дърво се нарича подпора, пилот или обла греда. Освен цели обли греди в строителството по-често се употребяват едностранно, двустранно и четиристранно обрязани греди.

Обработеният дървен материал са получава от дървени трупи чрез надлъжно разбичване на части с правоъгълно сечение. В зависимост от размерите и съотношението на страните на напречното сечение биченият материал се подразделя на греди, бичмета, летви и дъски.

Бичените греди имат размери на напречното сечение 8х10 до 28х30 см при съотношение на страните 1:1 до 1:1.5 (с изключение на гредите с размери 12х20 и 14х22, при които това отношение е по-голямо) и дължини от 2 до 7 m.

Бичметата са греди с по-малки напречни сечения. У нас се произвеждат бичмета с размери 3.5х4.0, 4х6, 6х8 и 8х8 ст с дължини от 1 до 5 m.

Бичените греди и бичметата имат остри ръбове – остроръбести греди и бичмета, и заоблени ръбове облоръбести греди и бичмета. Установено е, че заоблеността на ръбовете не намалява носимоспособността на елементите в оня размер, който отговаря на намалението на напречното сечение. Това се обяснява с факта, че при разбичването дървесината в острите ръбове на острорьбестия материал се разрушава повече или по-малко от острието на триона докато в заоблените ръбове тя не се накърнява. В съответствие с това техническите условия допускат заобленост на ръбовете в определени граници, без това да се взема под внимание при определянето на статическите стойности на тези елементи.

Летвите са още по-тънки, обикновено неносещи дървени елементи с размери 20х30, 20х40, 25х40 и 30х40 mm и с дължини, както бичметата, от 1 до 5 м.

При дъските отношението на широчината b към дебелината с е 1.5. Според дебелината си дъските се разделят на  талпи с d>35 мм и съотношение 6:4-1.5-7.5 и тънки дъски с дебелина d≤35 мм и съотношение 0:4-2.28-20. Подобно на гредите и бичметата и дъските може да имат заоблени ръбове. Дъски, които имат два заоблени и два прави ръба, се наричат полуокантени. При разбичване на обла греда се получават дъски без прави ъгли неокантени дъски. Капаците са
дъски с две страни, едната от които е заоблена.

Масла и восъци за обработка на дървени повърхности

Предимства на омаслените повърхности:

 • омаслените повърхности остават дишащи и запазват приятния характер на дървото;
 • маслата проникват надълбоко в дървото и по този начин повърхностния слой втвърдява;
 • понеже маслата остават еластични след втвърдяване, повърхностите не се напукват дори и дървото да се свива или разширява;
 • минимални повреди по повърхността могат да се премахнат чрез допълнително нанасяне на масло в зоните, където е необходимо;
 • повечето масла подчертават линиите на дървото, така че оптимално да се акцентира върху естествената му красота.

Растителните масла са доказан метод за третиране на дървените повърхности. Извличат се от суровини с растителен произход. Обикновено се използват масла, които втвърдяват когато контактуват с кислород, например ленено масло и тунгово масло. Мастните киселини, които се съдържат в маслата, са причината за изсъхването при контакт с кислород. Тези масла също съставляват и основата за много стандартни лакове. Предимно се използват предварително оксидирани масла или химични съсъхващи агенти, за да се ускори процеса на съхнене. За разреждане на растителни масла или за обогатяване на аромата им се използват разредени летливи масла като терпентиново или портокалово масла. Чистите масла не са пригодни за третиране на дървени повърхности. Също така има невтвърдяващи масла, като например масло от камелия, които могат да се използват като гланциращи масла или като агенти, предпазващи метали от ръжда. Тези масла не са толкова подходящи за перманентна защита на дърво.

Минереалните масла (например парафиново масло) също се използват за повърхностна обработка, но не се втвърдяват, поради което се използват като гланциращи масла.

Съсъхващи  агенти се добавят към повечето предлагани на пазара масла, за да се намали времето за съхнене. Намаляването на времето за съхнене прави маслата много по-използваеми, но това също има своите недостатъци. В зависимост от това колко съсъхващи агенти са добавени, проникването на маслото в дървото може да бъде редуцирано, така се намалява и дългосрочната защита. Съсъхващите  агенти също така правят дървесината по-малко устойчива на състаряване.

Подготовка на повърхностите:

Повърхностите трябва да бъдат изшкурени с шкурка с едрина 150-180 и влажността трябва да бъде по-малко от 12%. Прекалено финото шкурене на повърхността предотвратява проникването на маслото. След шкурене повърхността трябва да бъде намокрена с вода и след изсъхване изшкурена отново, за да се намали разширяването на фибрите колкото е възможно повече. Може също да се нанесе предварителен слой шеллак преди нанасянето на маслото, за да втвърди повърхността и да осигури равномерно абсорбиране на маслото. Този слой трябва да бъде изкурен до дървената повърхност след като изсъхне (с лакова абразивна шкурка с едрина 220). Този начин на обработка може да спомогне за постигане на по-равна финишна повърхност, най-вече на тези дървесни видове, които имат разнообразни ориентации на линиите и са високо абсорбиращи, например махагона. Също така този метод намалява количеството масло, което се използва, защото дървото е леко предварително наситено и не може да поема толкова много масло както би поело без предварителна обработка.

Последователност за нанасяне на покритие:

Принципът „от меко към твърдо“ е приложим за всеки тип обработка, например – първо се нанася базов слой шеллак, след това – слой масло и след това финиш с восъчно покритие. Ако се нанасят няколко слоя масло първият слой може да бъде разреден с балсамово терпентиново масло 10%, докато следващите слоеве само трябва да се нанасят след като предходния слой е добре изсъхнал (не нанасяйте нов слой върху влажна повърхност!) и след междинно шкурене с шрурка с едрина 220-240. Междинното шкурене трябва да бъде възможно след един-два дни при повечето масла. Поради краткия период на съхнене все пак е възможно да се забелязват малки лепкави остатъци след шкурене.

Ленено масло

Лененото масло се добива от семките на растението лен (Linum usitatissimum) чрез топло или студено пресоване. Има нетретирано както и студено пресовано ленено масло. Последното изсъхва много по-бързо поради предварителното окисление (изсъхването на маслата се извършва се чрез протичане на химическа реакция между кислорода и молекулите на маслата, т. е. окислителна полимеризация) и благодарение на по-светлия си цвят, има много по-устойчив цвят отколкото този на нетретираното ленено масло. Също така има и лакове от ленено масло, които са направени от варено ленено масло, обикновено съдържащи и съхващи агенти. След изсъхване тези лакови масла формират водоотблъскващ слой, подобен на конвенционалните лакове.

 • Свойства: безопасен за употреба, без химически добавки, с лека миризма, подчертава влакната на дървото, има добра защита срещу мръсотия и влага, леко потъмнява.
 • Употреба: На закрито върху мебели, музикални инструменти, дъски за рязане, дръжки, играчки.
 • Покривност: 30 мл/м2 на слой
 • Време за съхнене*: 1-4 седмици за сурово ленено масло и 8 дни за студено пресовано ленено масло

*в зависимост от условията на околната среда, вида на дървото и предварителната обработка на повърхността

 • Приложение: Маслото се загрява в двоен котел (55 °C) за по-добро проникване, или се разрежда с 10% терпентиново масло.

Първият слой се нанася плътно с четка, валяк или кърпа. След 15 минути се забърсва със суха кърпа и се полира, докато цялото излишно масло бъде абсорбирано. Съхне 1-2 дни (на слой). Шкури се с шкурка с едрина 240 (по посока на влакната на дървото), след това се нанася тънък, неразреден слой масло. След около 5 минути, маслото се втрива (влажното масло става лепкаво и привлича прах). Ако се нанася трети или четвърти слой, няма нужда от междинно шлайфане или разреждане; маслото се втвърдява напълно едва след няколко седмици.

 • Дълбоко импрегниране: По-малки предмети с висока степен на износване (напр. дръжки или дървени лъжици) могат да бъдат дълбоко импрегнирани чрез пълното им накисване в ленено масло за няколко дни. Дръжка Ø30mm ще бъде напълно импрегнирана след два дни.
 • Рецепти:

500 мл ленено масло, 500 мл тунгово масло, 50 гр пчелен восък

Суровото ленено масло се загрява до 55 °C и се добавя пчелния восък. След като пчелният восък се разтвори, се добавя тунговото масло. След като се охлади, се втрива в дървото чрез силен натиск. Междинното шкурене е възможно след два дни. Допълнителните слоеве се нанасят по същия начин.

Предимства: лесен за нанасяне, изглежда и се усеща като намаслена повърхност, силно устойчив на петна от вода и киселини (червено вино, оцет).

Масло от маково семе

Маслото, извличано от семената на цветето бял мак (Pava somniferum), винаги се е използвало като основен свързващ агент във висококачествените художествени лакове и маслени бои.

 • Свойства: добра защита срещу мръсотия и влага, с ярък, почти прозрачен цвят, не пожълтява и не потъмнява, безопасен за употреба, без химически добавки, ниска крайна твърдост и дълго време за съхнене.
 • Предназначение: На закрито върху занаятчийски предмети, струговани предмети, дъски за рязане, като основа за цветни масла и художнически бои.
 • Покривност: 30 ml/m² на приложение
 • Време за съхнене*: До 3 седмици

*в зависимост от условията на околната среда, вида на дървото и предварителната обработка на повърхността

 • Приложение: Като лененото масло

Тунгово масло

Тунговото масло е натурален продукт, получен от плодовете на китайското тунгово дърво (Aleurites fordii). Използвано за защита на дървесината от незапомнени времена, то е било известно също просто като дървесно масло.

 • Свойства: относително вискозен, отличителен ядков аромат, механично устойчив (двойно по-висока защита в сравнение с лененото масло), водоустойчив (двойно по-висока защита в сравнение с лененото масло), подчертава влакната на дървото, рядко потъмнява, безопасен за употреба в изсушено състояние, без химически добавки.
 • Предназначение: На закрито върху мебели, подове, играчки. Поради високата си водоустойчивост, също и за ограничена употреба на открито; въпреки това, поради липсата на UV защита побелява много лесно. Не се препоръчва за използване върху затворени мебели като чекмеджета или вътрешни шкафове поради отличителната му миризма на ядки.
 • Покривност: 30 ml/m² на приложение
 • Време за съхнене*: 3 седмици

*в зависимост от условията на околната среда, вида на дървото и предварителната обработка на повърхността

 • Приложение: Като лененото масло
 • Предложения за рецепти:

Смес, подходяща за бързо еднократно нанасяне и предлага относително добра защита.  Маслото от камелия помага на тунговото масло да проникне по-лесно, прави повърхността по-лесна за полиране и подобрява покритието.  За неутрализиране на силната миризма на ядки, се добавя малко портокалово масло.

870 ml тунгово масло, 90 ml масло от камелия, 40 ml масло от портокал

Нанася се веднъж върху повърхност, която е шкурена с шкурка с размер 180-220.  Втрива се добре, след което се изтрива.

Смес за мебели – тъй като тази смес е разредена, първият слой може да се абсорбира дълбоко от дървото и да изсъхне бързо.  Допълнителните слоеве с добавено ленено масло втвърдяват повърхността.  За неутрализиране на силната миризма на ядки, се добавя малко портокалово масло за втория слой.

Първи слой: 840 ml тунгово масло, 170 ml терпентиново масло

Допълнителни слоеве: 800 ml тунгово масло, 160 ml сурово ленено масло, 40 ml портокалово масло

Масло от камелия

 • Производство: Маслото от камелия се получава от пресоването на семената на дървото камелия.
 • Свойства: не се втвърдява, бистър до леко жълт цвят, относително разредено, безопасно за употреба, без химически добавки, слаба миризма.
 • Приложение: Веднъж нанесено върху дървени повърхности, маслото от камелия се абсорбира бързо поради ниския си вискозитет и прави дървото по-лесно за полиране. Тъй като е прозрачен и не се обезцветява, той подчертава естествената красота на дървото. Не се втвърдява и следователно осигурява само ограничена защита срещу влага и мръсотия.  Въпреки това е много подходящо за разреждане на вискозни дървесни масла, напр.  тунгово масло, за подобряване на приложението и проникването им.  Подобно на парафиновото масло, маслото от камелия е идеално за полиране на шеллак повърхности.

Може да бъде използвано и за защита на метали от корозия, както и като смазка.

Портокалово масло

 • Производство: Портокаловото масло се произвежда от кората на сладък портокал (Citrus sinensis). Това е така нареченото етерично (летливо) масло.
 • Свойства: интензивен портокалов аромат, изпарява се без остатък при изсъхване, има ограничен срок на годност при излагане на кислород, отличен обезмаслител
 • Употреба: В най-чистата си форма се използва главно като почистващ препарат за дървени и стъклени повърхности. Поради приятния си аромат често се смесва с масла и восъци в малки количества, за да ги разреди. Оранжевото масло може да причини обезцветяване на светло оцветено дърво или необработени дървени повърхности.

Терпентиново масло

 • Производство: Терпентиново масло се получава чрез двойна дестилация на смолата на морския бор. Като един от най-висококачествените разтворители на естествена основа, той винаги е бил използван в боядисването и занаятите.
 • Свойства: изпарява се без остатък при изсушаване, отличен обезмаслител, интензивен боров аромат, безцветен.
 • Употреба: Препоръчва се използването на терпентиново масло като разредител за растителни масла (масло от камелия, тунгово масло, ленено масло, борово катранено масло и др.), блажни бои, лакове, както и за разтваряне на смоли и восъци и приготвяне на лакове и политури. Може да се използва и като препарат за почистване на четки или почистващ препарат. Да се съхранява далеч от светлина.  Има ограничен срок на годност при излагане на кислород.

Восъци

Предимства на овосъчените повърхности:

 1. Дишаемост – овосъчените повърхности остават дишащи и запазват своя топъл и осезателен характер, но предпазват дървото от въздействието на колебанията на влажността на въздуха.
 2. Добра защита от вода – восъкът образува защитен филм върху повърхността, който предпазва от петна от вода
 3. Лесени поправки – малки повреди по повърхността могат лесно да бъдат отстранени чрез нанасяне на друг слой восък
 4. Създава приятно усещане – восъчните повърхности изглеждат много естествени и следователно удобни.

Растителни восъци и пчелен восък

Растителните восъци и пчелният восък се използват от хиляди години.  Те или са направени от части на растения, или, както в случая с пчелния восък, са продукт на секрецията на пчелите. Меките восъци, като пчелния восък, са лесни за нанасяне, но също така са по-слаби от защитните слоеве на карнаубски восък например.

Минерални восъци

За разлика от растителните восъци, минералните восъци, като парафина, осигуряват напълно водоустойчива бариера.

 • Подготовка на повърхността

Повърхностите трябва да се изшкурят с шкурка с едрина 150-180 и влагата трябва да бъде под 12%. Восъкът е идеален като горно покритие върху омаслени повърхности или върху основен слой шеллак.

 • Последователност на нанасяне

За всяка повърхностна обработка, се прилага принципът от меко към твърдо, например първо се нанася основен слой шеллак, след това маслен слой и се завършва с восъчен слой.

Парафинов восък

 • Производство: Парафиновите восъци се получават като вторичен продукт от дестилацията на минерално масло. Веднъж отделен от парафиновото масло, восъкът се рафинира допълнително.
 • Свойства: безцветен, без разтворители, водоустойчив, относително мек, топи се при 45°C, химически инертен (не реагира с дърво или метали)
 • Употреба: За запечатване на напречно отрязани дървени повърхности, за защита и запазване на дърво и метали и за смазване на плъзгащи се части (напр. дървени резби).

Пчелен восък

 • Производство: Екскрецията от восъчните жлези на медоносните пчели се използва от незапомнени времена за грижа и запазване на дървени повърхности и като пълнител и лепило.
 • Свойства: не е водоразтворим, водоотблъскващ, уплътнява срещу променлива влажност, топи се при приблизително 63°C, добра съвместимост с други восъци, разтворим в терпентиново масло, приятна миризма
 • Приложение: вътрешно върху мебели, дръжки, струговани предмети.
 • Покривност: 5g/m² на слой
 • Употреба: може да се прилага или като твърд чист пчелен восък (без добавки) или като мек восък (смесен с терпентиново масло). Мекият восък е по-лесен за нанасяне, но твърдият восък прави повърхностите да изглеждат по-добре полирани.

Нанасяне на чист пчелен восък (твърд восък) – въпреки че пчелният восък може да се втрие когато е студен, се препоръчва първо да се затопли малко в съд с лепило или стара тенджера за по-лесно нанасяне.  След като восъкът се втечни, може да се нанесе с памучна кърпа. След като всички пори са запълнени, повърхността се полира до равномерен блясък с памучна кърпа.

Нанасяне на пчелен восък, смесен с терпентиново масло (мек восък) – мекият восък може да се нанася с памучна кърпа, която се навива на топка и се втрива върху восъка.  След това се използва навитата кърпа, за да се втрие восъка в дървената повърхност.  Използват се бързи, кръгови движения, за да се създаде колкото е възможно повече топлина от триенето.  Няма нужда от заглаждане, защото ваксата е по-мека и затова прониква по-лесно.  Незабавно се избърсва излишния восък.  След като ваксата започне да се втвърдява (след около 5-10 минути), повърхността се полира с друга памучна кърпа.

Нанасяне върху струг – Твърдият восък също е лесен за нанасяне на струг.  Ако се притисне парче восък към въртящ се детайл, това създава достатъчно топлина от триене, за да разтопи восъка.  След това нанесения восък се полира върху въртящия се детайл с памучна кърпа.  Мекият восък просто се нанася с памучна кърпа и след това се полира.

 • Рецепти:

Мек восък (пчелен восък) – Загрява се пчелен восък в тенджера или тенджера с лепило, докато стане течен (точка на топене 63°C). Добавя се терпентиново масло и разбърква с восъка.

300 ml терпентиново масло, 300 g пчелен восък

Мек восък (пчелен восък и карнаубски восък) – високото съдържание на карнаубски восък  прави тази полираща паста идеална за често използваеми повърхности. Загрява се пчелен восък и карнаубски восък в съд с лепило или тенджера до течно състояние (точка на топене 87°C) и се разбърква заедно с терпентиновото масло.

300 ml терпентиново масло, 100 g карнаубски восък,  100 g пчелен восък

Восък за полиране с ленено масло – базовото покритие от ленено масло подобрява естествените характеристики на дървото, а восъкът за полиране с пчелен восък предпазва завършената повърхност от водни петна. Високото съдържание на масло придава на восъка за полиране кремообразна консистенция, което го прави много лесен за нанасяне с кърпа. Загрява се пчелен восък и ленено масло в съд с лепило или тенджера, докато восъкът се разтопи и след това се разбърква с терпентиновото масло.

Първи слой: Ленено масло като основен слой

Втори слой: 100 ml ленено масло, 100 ml терпентиново масло, 100 g пчелен восък

Восъчна смес с портокалово масло – в тази смес портокаловото масло естествено замества необходимото балсамово терпентиново масло и придава на дървените повърхности приятен аромат. Подходящ за повърхности със средно износване.  Тъй като този восък се разрежда по-малко, има тенденция да бъде ронлив.  Затова се препоръчва да се нанесе както твърд восък.  Загрява се пчелен восък и карнаубски восък в съд с лепило или тенджера, докато восъкът се разтопи и след това се разбърква в портокаловото масло.

240 g пчелен восък, 15 g карнаубски восък, 45 ml портокалово масло

Карнаубски восък

 • Производство: Листата на бразилската карнаубска палма (Copernica prunifera) отделят сивкаво-жълт защитен восък, известен със своята твърдост и отлични физиологични свойства. Може да се полира до висок гланц.
 • Свойства: висока твърдост, топи се при приблизително 87°C, може да се полира до висок гланц, уплътнява срещу колебания на влажността, добра съвместимост с други восъци, разтваря се в терпентиново масло, не се разтваря във вода.
 • Приложение: на закрито върху мебели, дръжки, струговани предмети.
 • Покривност: 5 g/m² на слой
 • Употреба: Поради високата си точка на топене и следователно трудното нанасяне, карнаубският восък обикновено се смесва с пчелен восък и се нанася като мек восък.
 • Рецепти: Вижте пчелен восък

Политури

Предимства на повърхностите, обработени с политури:

 1. Механично устойчиви – политурите образуват твърда повърхност и по този начин са устойчиви на надраскване и износване.
 2. Силно устойчиви на стареене – много мебели с повърхности с петна от алкохол от периода Арт Нуво и Бидермайер (преди около 100-150 години) са все още в добро състояние.
 3. Добър изолационен ефект – поради това свойство политурите се използват и за боядисване и позлата и като грунд.
 4. Лесни за поправка – незначителни щети или драскотини могат лесно да бъдат отстранени чрез омекотяване и повторно полиране на съществуващия горен слой.
 5. Подчертава красотата на линиите – политурите (в зависимост от оцветяването) задълбочават естествения цвят на дървото и подчертават неговата естествена красота.

*Определение за спиртен лак – думата спирт (“дъх”) идва от латински и е използвана още през Средновековието за дестилирани течности.  Спиртният лак включва лак, който е смесен с 96% етанол (алкохол).  Твърдият компонент на лака се състои главно от смоли.  Шеллак също е смола, въпреки че е единствената смола, която идва от насекоми, а не от дървета.  Независимо от това, шеллакът е спиртният лак, който се използва най-често днес благодарение на отличните си свойства.

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да бъдат изшкурени с шкурка с едрина 150-180 и да имат съдържание на влага по-малко от 12%.  Ако повърхността е шкурена твърде фино, това предотвратява проникването на смоли.

Шеллак

 • Производство: Шелакът се произвежда от смолист секрет от насекомото Laccifer lacca. Качеството на крайния продукт варира според неговата чистота, съдържание на восък и цвят.
 • Свойства: висока плътност и прозрачност, разтворим в алкохол, добра адхезия, бързо съхнещ.
 • Приложение: на закрито; за висококачествени мебели, като запечатващ грунд за покрития, позлата и като основно покритие за боядисани повърхности.
 • Покривност: смес: 25 ml/m² на слой
 • Време за съхнене: приблизително 3 часа, но не повече от два слоя на ден. Смесване на изходния разтвор: за бързо получаване на готов разтвор се препоръчва смесване на течен изходен разтвор с алкохол (чист етанол, мин. 96%). В зависимост от температурата, може да отнеме 2-3 дни, докато смолата се разтвори напълно. Разтворът трябва да се разбърква много добре няколко пъти на ден.

Изходен разтвор: За да се получи около литър изходен разтвор, препоръчва се смесване на 370 g шеллак със 765 ml алкохол.  Основният разтвор по-късно се филтрира и се разрежда, докато придобие консистенция на вода. Това обикновено се прави интуитивно и зависи много от качеството и възрастта на шеллака. За половин литър се препоръчват приблизителни количества от 160 ml изходен разтвор и 340 ml алкохол.  Металните капаци на стъклените буркани могат да реагират с шеллака, затова не са препоръчителни.

Тампон за полиране: Най-важният инструмент за френско полиране е тампонът.  Състои се от вълнена или памучна сърцевина, заобиколена от ленен или памучен плат без мъх.  Използвайте нов тампон за всяка стъпка на полиране.

Прах от пемза: Запълва порите и се използва за основен лак.

Масло: Малко количество се нанася върху навитата кърпа и действа като лубрикант.  Отстранява се от повърхността в края на процеса на полиране.  За френско полиране обикновено се използва парафиново масло, въпреки че маслото от камелия е също толкова подходящо за тази цел.

 • Повърхността на шеллак се изгражда като се използват следните основни стъпки:

Основно полиране – За запълване на порите с шеллак и пудра от пемза.

Топ лак – Нанася се на слоеве с няколко нанасяния с междинно изсъхване до постигане на затворена повърхност (прибл. 2-6 слоя, в зависимост от вида на дървото и предварителната обработка).

Краен лак – Гланцов лак с много рядък разтвор, по избор с добавена бензоинова тинктура.

Алтернативно нанасяне само с четка: Като алтернатива шеллак може да се нанесе само с четка, въпреки че това не води до обичайния силен блясък.  Този метод елиминира сложния процес на нанасяне с полиращ тампон, като същевременно предлага някои от положителните характеристики на шеллаковата повърхност.  За този процес е нужна висококачествена четка за тънко и равномерно покритие.

Първо се нанеся върху основен слой (шеллак, разреден с вода) и след като изсъхне, повърхността се шкури с шкурка с едрина 220.  След това се нанасят още три слоя със същия метод без междинно шкурене.  Ако покритието не е достатъчно равномерно, повърхността може да се шкури с шкурка с едрина 400 преди последния слой.

Прополис

 • Производство: Прополисът е смолисто вещество, отделяно от медоносните пчели и използвано за запечатване на техните пити с мед. Медоносните пчели събират основния материал от сока, отделен от пъпки и различни дървета. В допълнение към основния компонент (смолата), произведеното от пчелите вещество съдържа малки количества пчелен восък, както и етерични масла и други вещества.
 • Свойства: придава на дървото атрактивен цветови контраст, приятен пикантен, но сладък аромат, дезинфектант, топи се при 65°C, жълтеникаво-кафяв цвят
 • Употреба: Като добавка към лакове и масла. Бил е използван от Антонио Страдивари, вероятно най-известният майстор производител на цигулки в историята, като добавка към неговия лак за цигулки. В комбинация с масло, безопасно за употреба, прополисът е идеален за третиране на дървени предмети, които влизат в контакт с кожата. От древни времена се използва и като естествено лекарство (противовъзпалително, антивирусно, при настинка и за облекчаване на болката).
 • Приложение: Прополисът може да се разтвори директно в лак или масло или да се обработи допълнително със спирт в течна тинктура.

Смес прополис/масло: Висококачествена, ароматна екологична смес за средно използваеми мебелни повърхности.  Високото съдържание на прополис придава на дървото атрактивен цветови контраст и приятно усещане.  Суровото ленено масло се загрява до 65°C и прополисът се разтворя в топлото масло.  След филтриране, разтворът отново се загрява (90°C), добавят се и пчелен восък и карнаубски восък да се разтопят в него.  Добавя се тунгово масло.  След като всички съставки се смесят добре, сместа се втрива в дървото със силен натиск.  Междинното шкурене е възможно след два дни.  Допълнителни слоеве се нанасят по същия начин.

400 ml сурово ленено масло, 300 ml тунгово масло, 300 g прополис, 200 g пчелен восък, 10 g карнаубски восък

Руски лак: поради своите съставки, тази смес е идеална за дървени предмети, които влизат в контакт с кожата, като например играчки, но също така и всички други леки до средно използваеми повърхности.  Подготовка виж по-горе.

700 мл сурово ленено масло, 300 г прополис, 180 г пчелен восък

Бензоин

 • Производство: Бензоинът се получава чрез рязане на кората на стираксово дърво и отстраняване на отделилата се и втвърдена смола.
 • Свойства: средна твърдост, аромат на ванилия, противовъзпалително и антибактериално
 • Употреба: Бензоинова тинктура се добавя към растителни масла за по-лесно нанасяне и приятен аромат. Нанесена много тънко в чиста форма, тинктурата създава гланцово полирано покритие върху шеллак повърхности.
 • Приложение: бензоинът се разтваря в горещ (приблизително 60°C) алкохол. След това разтворът се филтрира. Внимание: Алкохолът да се загрява само в добре проветрени помещения и при спазване на необходимите предпазни мерки!  Бензоинова тинктура: 55 g бензоин със 100 ml алкохол

Смес от бензоин/тунгово масло: Слой от тунгово масло осигурява механична устойчива повърхност и добра защита срещу водни петна.  За да е по-лесно нанасянето на сравнително гъстото масло и да се прикрие силната му миризма на ядки, се добавя малко бензоинова тинктура към сместа.

950 мл тунгово масло, 50 мл бензоинова тинктура 32

Уруши

Предимства на Уруши повърхности:

 1. Напълно устойчиви на стареене – Дори днес можете да се намерят Уруши лакирани елементи, които датират от 3500 г.пр.н.е., на някои от които повърхността е практически непокътната.
 2. Устойчиви на вода, топлина, алкохол, киселини, основи и разтворители – Уруши повърхностите са по-устойчиви от много от днешните високоразвити мебелни лакове, когато става въпрос за разтворители, киселини и ефекта на топлина.
 3. Безопасни за хранителна употреба – в Япония много предмети за ежедневна употреба като купи за ориз и чай са покрити с Уруши.
 • Производство: Уруши се получава от сока на азиатското лаково дърво (Rhus vernicifera) чрез сложен процес. Само 25 ml на ден могат да бъдат извлечени от едно дърво по време на основната реколта.
 • Свойства: може да се нанася на няколко слоя, подходящ за различни основни материали (дърво, глина, плат, хартия, метал), позволява нанасяне както върху непрозрачни цветни, така и върху прозрачни цветни повърхности, лаковият слой е еластичен, така че не е склонен да се напуква.
 • Употреба: на закрито; за висококачествени мебели, купи, кутии, дръжки или бижута
 • Покривност: 30 ml/m² на слой
 • Време за съхнене: Покритията Уруши се сушат в условия на контролирана влажност (80-85%) във влажен шкаф или картонена кутия. Всеки слой съхне около 24 часа.
 • Нанасяне: Има две основни техники за нанасяне на лака, които принципно се различават само в крайния слой: Нуритате и Ройро. Въпреки това, тези два вида лакиране формират само основата на Уруши. Истинското изкуство се крие в декорирането на предмети с декоративни слоеве, инкрустации или гравюри, което често включва други материали като морски раковини и метален прах или стърготини. В Япония се използват различни техники, които не са подходящи за начинаещи и затова се практикуват само от реставратори или художници по лакиране. Тук са представени две прости техники в допълнение към двете основни техники Нуритате и Ройро, които позволяват на начинаещите да открият предимствата на този висококачествен материал.
 • Съвети за безопасност: В течна форма Уруши може да раздразни кожата и лигавиците. Носенето на подходящи предпазни средства (ръкавици, устойчиви на разтворители), при прилагане на Уруши е препоръчително. При изсъхване лакът е напълно безопасен.

Техника Сури Уруши: Приложението на Сури Уруши е подходящо за много струговани предмети.  Сложно е прилагането му върху кухи форми с много малки отвори, но малки мебели като кутии също могат да бъдат покрити със Сури Уруши.  Дървесините в неутрален цвят с красива структура като бряст, кестен, ясен, бук, елша или бреза са особено подходящи за това покритие.  Лакът леко потъмнява дървото.

Процедура за нанасяне на покритие Сури Уруши

 1. Предварително шкурене с шкурка с едрина 600.
 2. Разреждане на Ки Уруши за Сури Уруши с терпентиново масло. (Разреждането се намалява с всеки слой, като последният е неразреден.)
 3. Нанася се с четка.
 4. Избурсва се с полираща хартия, за да се втриелака в порите.
 5. Оставя се да изсъхне за 24 часа (стайна температура 10-24°C, висока влажност 80-85%). За този процес професионалистите използват шкаф за влажност, но за по-малки предмети е достатъчна кутия, постлана с мокри кърпи.
 6. За оптимална защита на лака се препоръчват пет слоя.

Лакът Уруши може също да бъде оцветен, за да се постигнат различни нюанси. Червен Сури Уруши: Смесва се Сури Уруши лак с 25% Уруши червен пигмент. За начина на нанасяне вижте по-горе, но поради добавените пигменти лакът е малко по-вискозен. Затова трябва да се нанася бързо и на тънки слоеве.

Боров катран

 • Производство: този дървесен катран се получава чрез пиролиза (карбонизация) и внимателна дестилация на богата на смола борово коренище.
 • Свойства: силен опушен аромат, прониква дълбоко в дървото, но има дълго време за съхнене, висока дълготрайна защита срещу гниене, гъбички и нападения от насекоми, светло-кафяво до тъмно-кафяво оцветяване в зависимост от силата на дестилация.
 • Употреба: Идеален за боядисване на къщи, керемиди, огради , шейни и дървени лодки.
 • Покривност: 30 ml/m² на слой
 • Нанасяне: Както при политурите, катранът се нанася върху предметите с четка. За по-лесно нанасяне, може боровия катран да се смеси с ленено масло или да се разреди с терпентиново масло.
 • Време за съхнене: Боровият катран изисква много време за съхнене – до 3 седмици в зависимост от температурата и вида на дървото. Поради това е препоръчително да се нанасят много тънки слоеве. Ако на повърхността остане твърде много катран, по-добре е излишъкът да се отрстрани докато е пресен.

Смес от боров катран и масло: Поради съдържанието на масло, тази смес се нанася много по-лесно от суровия боров катран.

800 мл боров катран, 200 мл сурово ленено масло

Шведско червено покритие: Най-старата скандинавска боя за външни зидове.

Първи слой: 800 ml боров катран, 120 g железен оксид, 120 ml терпентиново масло

Втори слой: 960 ml боров катран, 145 g железен оксид

Оцветители и полиращи агенти

Пемза на прах

 • Производство: Пемзата е втвърдената пенеста част от потокът лава. За да се получи прах от пемза, камъкът се раздробява на фин прах и се пресява.
 • Свойства: абразивна повърхностна структура, става прозрачна, когато се комбинира с шеллак.
 • Употреба: Запълва порите и се използва за междинно полиране, напр. от шеллак.
 • Нанасяне: Пълнителят на порите се нанася върху повърхността преди нанасяне на първия слой шеллак. Препоръчително е използването на филтър за филтриране и равномерно нанасяне на частиците. Прахът от пемза губи белия си цвят и става прозрачен с шеллак.  Тъй като прахът от пемза е абразивен, минималните остатъци от абразия на дървото се полират в порите на дървото със сместа от пемза и шеллак.

Корен Алкана

 • Производство: Коренът Алкана със своя интензивен червен до червено-виолетов пигмент традиционно се използва като багрило. Боята се получава от кората на корена на семейството на пореч (Alkanna tinctoria), което е местно за Европа.
 • Свойства: изключително разтворим в масло и алкохол, висока якост на свързване с органични материали (коприна, памук, кожа, дърво).
 • Употреба: За боядисване и тониране на масла за дърво и маслени лакове.
 • Приложение: За по-нататъшна употреба коренът на алкана се разрежда с 96% чист спирт. След това разтворът се филтрира и може да се смесва с масла. Коренът на алкана може директно да се свари в ленено масло, въпреки че този метод прави по-трудно коригирането на цвета.

Тинктура от алкана: 100 мл спирт, 20 г корен от алкана

Смесват се и се оставят да престои два дни, като се разбъркват от време на време.

Смес от алкана и ленено масло: 1 I ленено масло, 10-30 мл тинктура от алкана